در قرارداد های عادی خرید املاک، چه خطرهای متعددی شما را تهدید میکند ؟