آیا رمالی و فالگیری جرم است؟ مجازات جرم رمالی و فالگیری چیست ؟